Inforolot

MÉS DE 35 ANYS APORTANT SOLUCIONS ALS NOSTRES CLIENTS

IOCÁRNICAS
Software per a la Indústria Càrnica

IOCárnicas és un producte de software ERP per a la indústria càrnia, que ha crescut i s’ha desenvolupat de la mà de grans empreses del sector agroalimentari i carni, fins a aconseguir un producte molt potent i d’última generació, amb la seguretat i estabilitat que ens donen més de 150.000 implantacions en el món de l’ERP.

El sector agroalimentari, i concretament el sector càrni que abasta, entre d’altres, escorxadors, sales de desfer, fabricació d’embotits i pernils, és un sector en creixement que necessita un control exhaustiu de costos i una gestió del negoci de forma integrada.

ÀREES DE GESTIÓ

Gestió de vendes i màrqueting

Augment de les vendes i millora de l'eficiència. Aquest mòdul ens proporcionarà un seguiment de la venda i màrqueting de les oportunitats aportant més interès als futurs clients.

Anàlisi de dades i control de negoci

IOCárnicas permet l'anàlisi de la informació i l'anàlisi per dimensió analítica mitjançant una interfície amb eines d'arxiu documental Microsoft SharePoint.

Radiofreqüència

L'aplicació de sistemes de Radiofreqüència (RFID) permeten el control en temps real de tot el producte, de la seva ubicació i dels seus costos.

Gestió financera

Cobreix totes les necessitats comptables de qualsevol empresa de el sector carni. Totes les transaccions realitzades en qualsevol mòdul de la solució tindrà, automàticament, el seu reflex comptable i analític.

Gestió de compres i aprovisionament

Aquest mòdul gestiona tot el procés de compres, matèries primeres, etc. A més de la gestió de comandes fins a la seva recepció, entrada d'albarans i factures fins a la seva comptabilització i el control de l'aprovisionament.

Mòdul APPCC

Software en tecnologia Microsoft SharePoint per a la implantació, gestió i documentació d'un sistema de control basat en el Control de la Seguretat Alimentària APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics) basat en Microsoft Sharepoint.

Gestió de magatzems i logística

Mòdul que inclou la gestió de productes, productes substitutius, referències creuades, inventari i tota mena d'operacions de gestió del magatzem.

Gestió de maquinària

El mòdulo de gestió del manteniment agrupa una sèrie d'activitats que busquen arribar a un major grau de fiabilitat en els equips, màquines i instal·lacions.

Control i gestió de qualitat

La gestió de les diferents certificacions en la indústria càrnia obliga a dedicar un temps important als responsables de qualitat de la seva Empresa.

ELS CLIENTS SÓN EL NOSTRE PRINCIPAL ACTIU

Contactar
close slider