Inforolot

IOMAQUINARIA
manteniment preventiu i correctiu

El manteniment agrupa un seguit d’activitats i esforços que persegueixen assolir un major grau de fiabilitat en els equips, màquines i instal·lacions. Aquesta aplicació aporta eines significatives pel desenvolupament del manteniment preventiui correctiu. Totes elles a la recerca d’optimitzar l’equip productiu, els recursos humans, disminuir els costos de manteniment i millorar la qualitat, la seguretat i la rendibilitat.

ÀREES DE GESTIÓ

El manteniment correctiu

En els processos productius diaris es produeixen errors imprevistos o avaries en les màquines tant de forma inesperada com de forma repetitiva. L'aplicació disposa de funcionalitat específica per a aquests casos. Haurem de crear una ordre de manteniment correctiu amb la informació necessària de: activitats a realitzar, persones que executessin les tasques, materials necessaris, recanvis i instruccions per fer l'operació.

menú de manteniment

manteniment, plans i productes

ordres preventives planificades

Manteniment correctiu

Full de subcontractació a tercers

És habitual que es subcontractin a altres professionals diferents tasques que corresponen als manteniments de maquinària tant de l'tipus preventiu com de l'tipus correctiu. Aquest apartat d'aquest mòdul gestiona aquesta subcontractació i controla els treballs i els costosque s'hauran d'imputar a la màquina que correspongui. Haurem crear una ordre de manteniment correctiu amb la informació necessària de: activitats a realitzar, persones que executessin les tasques, materials necessaris, recanvis i instruccions per realitzar la reparació.

Parts de treball, diari de consum i tancament de les ordres

Com funcionalitats que tanquen el procés de la gestió de l'manteniment de la maquinària, tenim els processos d'entrada de dades dels temps dels operaris o part de treball, l'entrada dels consums dels materials i com a final el tancament de les ordres que hem acabat. El mòdul que els presentem conserva les dades històriques de les intervencions realitzades i això li permet a l'responsable de l'departament estudiar els costos per màquina, per període, per departament on es troba ubicada la màquina o per altres criteris que li pugui interessar.

Diari d'activitats de temps i materials

tancament de l'ordre de manteniment

IOMaquinària disposa de manera integrada de totes les necessitats principals de el sector, com ara:

ELS CLIENTS SÓN EL NOSTRE PRINCIPAL ACTIU

Contactar
close slider