Inforolot

MÉS DE 35 ANYS APORTANT SOLUCIONS ALS NOSTRES CLIENTS

Subministrament Immediat d'Informació - SII

El Subministrament immediat d’Informació (SII) obliga a l’emissió i declaració electrònica de l’detall de les factures emeses i rebudes en un termini màxim de 4 dies naturals.
És la solució per abordar el sistema de gestió actual de l’IVA.

A qui afecta el SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D'INFORMACIÓ (SII)?

El SII és obligatori per a aquelles empreses o professionals que hagin de presentar les seves autoliquidacions de l’IVA de caràcter mensual.

  1. Grans empreses (els que hagin superat els 6.010.121,04 euros de volum anual d’operacions en IVA l’any anterior).
  2. Els que estiguin autoritzats a sol·licitar la devolució mensual de l’IVA (REDEME).
  3. Els que apliquin el Règim Especial de Grups d’entitats de l’IVA.

Els subjectes passius acollits a l’SII estan obligats a portar, a través de la Seu electónica de l’AEAT, mitjançant el subministrament electrònic dels registrosde facturació, els següents llibres de registre:

  1. Llibre de registre de factures expedides.
  2. Llibre registre de factures rebudes.
  3. Llibre de registre de béns dinversió.
  4. Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

L’enviament d’aquesta informació es realitza per via electrònica, concretament mitjançant l’intercanvi de missatges XML.

subministrament immediat d'informació Sii

ELS CLIENTS SÓN EL NOSTRE PRINCIPAL ACTIU

Contactar
close slider